SIDE DISHES & SNACKS

French Fries  (V)                                 35

 

Cheesy Fries (V)                                 39

                                     

Sambals  (V)                                          (M) 23                 (L) 35

 

Carrot Salad  (V)                                (M) 23                  (L) 35

 

Rice  (V)                                                   (M) 20                  (L) 29

 

Naan Bread  (V)                                  19

 

Roti  Each (30cm) (V)                       10

 

Roti Pack of 10 (20cm) (V)            38

 

Sooji  (V)                                                   25

 

Vermicelli (V)                                        25

 

King Soup / Rasam                             35

  

Papadums  (Pack of 2) (V)             10

 

Samoosas  (1)                                         7

 

Samoosas (4)                                         25