SIDE DISHES & SNACKS

French Fries  (V)                M 20

                                                       L 33

 

Sambals  (V)                            S 15

                                                     M 20

                                                       L 30

 

Rice  (V)                                      S 14

                                                      M 20

                                                        L 29

 

Naan Bread  (V)                         19

 

Roti  (V)                                             9

 

Roti Pack (10)                             35

 

Sooji  (V)                                         25

 

Vermicelli (V)                              25

 

King Soup / Rasam                   25

 

Papadums  (V)                               9

 

Samoosas  (1)                                6

 

Samoosas (4)                               20