SIDE DISHES & SNACKS

French Fries  (V)                M 15

                                                       L 25

 

Sambals  (V)                            S 11

                                                     M 15

                                                       L 25

 

Chevda  (V)                              S 12

                                                      M 19

                                                        L 29

 

Pops & Nuggets                        45

 

Rice  (V)                                      S 10

                                                      M 15

                                                        L 22

 

Naan Bread  (V)                         16

 

Roti  (V)                                             8

 

Sooji  (V)                                         16

 

Papadums  (V)                               8

 

Samoosas  (1)                                6

 

Samoosas (4)                               20